Mudiad Cenedlaethol i Ferched Cymru

Croeso i'n gwefan....

 

Val James, Cyn Lywydd Cenedlaethol Merched y Wawr

Gyda thristwch mawr y nodwn fod ein cyn-lywydd Cenedlaethol Valerie James o Sir Gaerfyrddin wedi marw yn ddisymwyth.  Roedd Valerie yn un o hoelion wyth y mudiad ac fe fu yn lywydd rhwng 1996 tan 1998. Ni fu aelod mor gefnogol a thrwy ei gweledigaeth hi yr aethpwyd ati i sicrhau cartref canolog i'r mudiad.  Fel y dywed Sylwen Lloyd Davies "hoffwn ddiolch o galon i Valerie James am y gwaith caled  a wnaeth, gyda brwdfrydedd heintus, yn ystod ei llywyddiaeth. Diolch iddi am fraenaru’r tir ynglŷn â'r pencadlys".  Hoffaf yn fawr ddisgrifiad Val pan gafodd gyfweliad gyda John Meredith y noson y diogelwyd y grant loteri i brynu ein Canolfan Genedlaethol " Y noson braf honno, yn 1998 ar y prom, cofiaf ein bod ar ben ein digon o weld llygedyn y wawr ar ein prosiect cyffrous."
 
Fel athrawes ymarfer corff yn ysgol Bro Ddyfi y cofia nifer o'r aelodau gyfarfod a Val am y tro cyntaf - athrawes hwyliog a pharchus.
 
Yn ddiddorol o edrych yn ôl ar gylchgrawn "Y Wawr" gwelwyd ateb diddorol iawn ganddi i gwestiwn "Pwy yw eich arwr/arwres neu pwy sydd wedi dylanwadu ar eich bywyd?' Rheiny sydd naill ai yn aberthu, neu wedi gwneud, yn ôl cydwybod.  Dylanwad fy mam yn sicr, a Chymreictod a diwylliant fy mro enedigol."
 
Bydd byd dawnsio gwerin hefyd  yn colli arwres - un a fu’n weithgar dros y blynyddoedd yn feirniad ac yn  arweinydd.

Cofiwn amdani fel  llysgenad i'r mudiad ac i gymreictod a diwylliant Cymru - collwn drysor o golli Val.

Santa Dash

santa dash myw de ddwyrain

Shan Morgan, Morina Lloyd a'r Swyddog Datblygu, Shirley Williams yn casglu arian at Calonnau Cymru yn y Santa Dash yng Nghaerdydd.

santa dash 2

Ffair Aeaf 2014

nwyddau ffair aeaf

ategolion ffair

Eleni yn y Ffair Aeaf yn Llanelwedd bu 104 o aelodau yn cystadlu yn y gystadleuaeth "Catwad" neu Siytni a hefyd dros gant yn cystadlu ar y ddwy eitem grefft sef anrheg i blentyn a llusern unrhyw gyfrwng.  Prynhawn dydd Llun lawnsiwyd llyfr "Enwau Caeau a Mwy".

lawnsio llyfr 1caeau a mwy 1

Roedd sawl aelod o staff y Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi ymuno â ni ar ein stodin, i hyrwyddo Casgliad y Werin ynghyd a chynllun Cynefin, a chafwyd cyfle i weld dogfennau a gasglwyd ar gyfer y prosiect enwau caeau sydd eisoes wedi eu llawrlwytho i Gasglaid y Werin.

Cafwyd cwmni staff y Llywodraeth ar ein stondin, a bu staff a swyddogion Merched y Wawr yn eu cynorthwyo gydag ymgyrch "Pethau Bychain" sy'n gofyn i ni wneud y pethau bychain fel cyfarch pawb yn Gymraeg neu ofyn am wasanaeth Cymraeg gan y banciau.  

Canlyniadau Cystadlaethau Merched y Wawr yn y Ffair Aeaf

Anrheg i blentyn

1af          Eirlys Savage, Cangen Llanelwy, Rhanbarth Colwyn

1af anrheg i blentyn    

2ail         Eirlys Hughes, Cangen Mawddwy, Rhanbarth Meirionnydd  

2il anrheg i blentyn

3ydd      Mary Thomas, Cangen Carno, Rhanbarth Maldwyn Powys  

3ydd anrheg i blentyn

Catwad/siytni

siytnis

1af         Mary Thomas, Cangen Carno, Rhanbarth Maldwyn Powys

2ail        Morfudd Thomas, Cangen Bro Tryweryn, Rhanbarth Meirionnydd

3ydd      Rhiannon Gomer, Cangen Dolgellau, Rhanbarth Meirionnydd

siytni 1af 2il a 3ydd

Cystadleuaeth Llusern

llusernau

1af          Eirlys Savage, Cangen Llanelwy, Rhanbarth Colwyn  

1af llusern

2ail         Dilys Ann Richards, Cangen Penybont ar Ogwr, Rhanbarth Y De-ddwyrain

2il llusern 

3ydd      Linda Jones, Cangen Rhiwlas, Rhanbarth Arfon  

3ydd llusern

Neges Nadolig Meryl Davies, Llywydd Cenedlaethol

Daeth Gŵyl y Baban a gwên nôl i’r byd,
Deuwch, cenwch, clodforwch,…”
Sut fyddwch chi’n paratoi at y Nadolig?  Ydach chi yn hynod drefnus,    yr anrhegion wedi eu lapio, a’r cardiau wedi eu hysgrifennu ers  wythnosau, ynteu ydach chi’n gadael y cwbl tan y funud diwethaf, a siopa yng nghanol yr hwrlibwrli, ac wrthi tan berfeddion nos yn paratoi?
A sut fyddwch chi’n treulio’r Nadolig? Ar ôl sawl Ffair Nadolig, cyngerdd a gwasanaeth plant, te parti ag ymweliad Siôn Corn, heb anghofio cinio Merched y Wawr, a fyddwch yn cael diwrnod teuluol adref? Neu a fyddwch yn mynd i dreulio’r diwrnod mewn gwesty, neu hyd yn oed dianc i ffwrdd o’r dathlu a mynd am wyliau.
‘Rydan ni i gyd yn dewis dathlu a dehongli’r Nadolig yn wahanol. Bydd fy nghoeden Nadolig i yn cael ei gosod penwythnos cyntaf mis Rhagfyr. Cawn Wasanaeth y Plant yn y Capel, a phaned a mins pei i ddilyn y Sul cyn y Nadolig, ac yna caf edrych ymlaen i gael pawb adref at yr Ŵyl, gan gynnwys yr wyrion bach pump oed. Bydd Gwasanaeth Carolau yn y Festri noswyl Nadolig, ac fe fydd plant o bob oed teulu ni yn disgwyl am anrheg gan Siôn Corn! ’Rydwi’n siŵr y bydd dydd Nadolig yn dechrau’n fore iawn, ond cawn fwynhau gyda’n gilydd a dotio unwaith eto at y Nadolig drwy lygaid plant.
Ond ddim pawb sydd mor lwcus. Tra byddwn ni’n mwynhau, bydd plant ar draws y byd yn marw o newyn, o erchylltra rhyfel ac o bob math o greulondeb. Yn nes adref, bydd sawl un yn cysgu ar y stryd, a bydd tlodi a chreulondeb yn disodli cariad a mwynhad mewn sawl cartref, a hynny yn nes atom ni nag yr ydym yn sylweddoli.
Ar stepan ein drws, mae sawl un sydd ddim yn edrych ymlaen at y Nadolig eleni. Gall ein cymydog fod yn unig, yn wael, wedi cael profedigaeth, gall fod sawl rheswm pam y dylem wneud ymdrech arbennig i gofio am eraill dros y Nadolig. Mae Merched Y Wawr wedi hen arfer helpu eraill, fel mae’r ymgyrchoedd dros y blynyddoedd wedi dangos, heb sôn am yr holl waith cymunedol sydd yn cael ei wneud yn enw’r Mudiad. Beth am wneud ymdrech o’r newydd i ni gael dangos ein bod yn Galon y Gymuned, ac y gallwn ymestyn allan i helpu eraill, mewn ysbryd o gariad a chyfeillgarwch, ac yng ngwir ysbryd y Nadolig.
Diolch o galon i bawb am eich ffyddlondeb i’r Mudiad, a diolch arbennig i bob un o’r staff am eu gwaith caled.
 “Daeth Gŵyl y Baban a gwên nôl i’r byd, deuwch, cenwch, clodforwch,…”
Gobeithio y gall pob un ohonom roi gwên ar wyneb rhywun dros y Nadolig.
Dymuniadau gorau’r Nadolig i bob un ohonoch,
 Meryl
Llywydd Cenedlaethol

Cwrs Crefft y Gogledd

i’w gynnal yn Plas Isaf, Corwen, Dydd Sadwrn, 24 Ionawr 2015 - 10 - 4 o’r gloch
Thema – Calon/Calonnau: Medrwch fynychu un o’r cyrsiau canlynol:
Gwneud Broets – Rhiannon Parry (cyfuno)
Paentio gyda Cwyr – Melanie Williams (cyfuno)
Gwaith Repoussé – Bethan Frost
Cwiltio – Joan Phillips
Cost y diwrnod yn cynnwys tâl cofrestru, tâl tiwtoriaid,
pecynnau, lleoliad a lluniaeth – £20
Cliciwch yma i lawrlwytho ffurflen gofrestru:

Hysbyseb Swydd

Rydym yn chwilio am berson egniol, brwdfrydig i weithio fel Swyddog Hyrwyddo
Clybiau Gwawr Y De-ddwyrain, Gorllewin Morgannwg a De Powys
6 awr yr wythnos – oriau hyblyg
Dyddiad cau - 15 Rhagfyr 2014
Am fanylion pellach a ffurflen gais cysylltwch â Tegwen Morris, Cyfarwyddwr Cenedlaethol, Canolfan Merched y Wawr, Stryd yr Efail, Aberystwyth.  Ceredigion  SY23 1JH
Rhif ffôn: 01970 611 661 e-bost: swyddfa@merchedywawr.com

YN EISIAU - Is-Olygydd ar gylchgrawn Y Wawr

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cydweithio’n agos gyda’r
Golygydd, Wendy Lloyd Jones, sydd wrth y llyw o 2014 - 2017
Dyletswyddau:
Bod yn Is-olygydd am ddwy flynedd ac yn Olygydd o 2017 o 2020
Mynychu cyfarfodydd Is-bwyllgor Y Wawr
Cefnogi gwaith y golygydd
Darllen proflenni
Am fwy o fanylion cysylltwch gyda
Tegwen Morris, Cyfarwyddwr Cenedlaethol,
Canolfan Merched y Wawr,
Stryd yr Efail, Aberystwyth,
Ceredigion  SY23 1JH
(01970 611 661)  swyddfa@merchedywawr.com

Cystadleuaeth i Ddysgwyr Gŵyl Haf 2015

Mae’r gystadleuaeth yn agored i bawb sy’n dysgu Cymraeg fel ail iaith
1. E-bost o ddiolch
(lefel elfennol tua lefel 1 a 2)
2. Dyddiadur Wythnos (ysgrifenedig/teipiedig – nid wedi recordio ar lafar)(lefel ganolradd tua lefel 3)
3.Erthygl i’r ‘Wawr’– eich profiad o ddysgu Cymraeg (lefel uwch tua lefel 4)
Nid oes hawl ymgeisio ar gystadleuaeth ar ôl ennill arni,
ond caniateir cystadlu ar gystadleuaeth arall. Dylid cynnwys eich enw mewn amlen a rhoi ffugenw ar eich gwaith.
DYDDIAD CAU 2ail o FAWRTH 2015
Bydd y buddugwyr yn derbyn tocyn llyfr a thlws yn yr Ŵyl Haf ym Machynlleth ar 16eg o Fai 2015.  Os mai merch fydd yn fuddugol, bydd yn derbyn aelodaeth blwyddyn o Ferched y Wawr.
Danfonwch y ceisiadau i’r cyfeiriad isod erbyn 2ail o Fawrth 2015:
Cystadleuaeth y Dysgwyr, Canolfan Merched y Wawr,
Stryd yr Efail, Aberystwyth, Ceredigion  SY23 1JH
 Am fwy o wybodaeth cysylltwch â’r Ganolfan Genedlaethol
ar 01970 611 661 neu swyddfa@merchedywawr.com

CYSTADLAETHAU GŴYL  HAF

16 Mai 2015
yn Ysgol Bro Hyddgen, Machynlleth
Cystadlaethau Crefft: (cofrestru ar y diwrnod)
(i)         Calon/Calonnau (unrhyw gyfrwng)
(ii)        Crefft ar y thema ‘T. Llew Jones’
e.e. caligraffeg; peintio; clawr llyfr, brodio
(iii)       Coginio  - Calon/Calonnau
e.e. teisen; siwgr eisin; a.y.y.b
Prif Seremoni
Erthygl, Stori Fer neu Ddrama ar y thema ‘Iechyd’ –
unrhyw ddehongliad o’r gair
Cystadleuaeth Ysgrifenedig
Stori feicro – Calon/Calonnau
Cystadlaethau Adloniant
(Gellir uno canghennau a chlybiau os dymunir)
Cyflwyniad:   Darn o waith T. Llew Jones
Sgets:  Calon/Calonnau
(5 munud ar y llwyfan)
Dyddiad Cau – 1 Mai 2015

Pwyllgor Rhyngrhanbarthol 18 Hydref

cliciwch yma i lawrlwytho cofnodion Pwyllgor Rhyngrhanbarthol 18 Hydref 2014 ...

Canlyniadau'r Cwis Hwyl

Llongyfarchiadau mawr i gangen Llanuwchllyn, Meirionnydd ar gipio y wobr gyntaf yn ein cwis hwyl eleni, ac i Gangen Bro Ddyfi, Maldwyn Powys am ddod yn ail, a Changen Y Bontfaen, Y De-Ddwyrain am ddod yn drydydd.

I weld y canlyniadau'n llawn cliciwch yma ...

Gwibdaith y Clybiau Gwawr i Caerdydd

clybiau gwawr lion king

calon
Dyma’n nôd, yn syml ddigon -
“Ategolion at y Galon”
  Mwclis, sgarffie,
  Broits a beltie,
Cliriwch ddrorie, - Rhowch yn Rhadlon.
   Gaynor Roberts, Cangen Mawddwy

 

Bydd CALON a’r lythyren C yn bwysig dros y ddwy flynedd nesaf gan fod Meryl Davies, Llywydd Cenedlaethol wedi dewis cefnogi Sefydliad y Galon Cymru yn ystod ei Llywyddiaeth.  Mae Sefydliad y Galon yn weithgar iawn yn ariannu ymchwil nyrsys arbenigol, yn ariannu diffibrilwyr lle mae’r angen, ac yn cynhyrchu pamffledi gwybodaeth ddwyieithog.
 • Codi ymwybyddiaeth o beryglon clefyd y galon, yn enwedig ymysg merched
 • Gofyn i bob cangen gynnal o leia’ un noson o hyfforddiant cymorth cyntaf a sgiliau achub bywyd
 • Holi yn eich ardal ble mae yna ddiffib yn barod, cofnodi’r lleoliad a chasglu’r wybodaeth fesul rhanbarth
 • I godi arian at yr elusen byddwn yn casglu Ategolion at y Galon a chesglir cyfareddwyr, menig, sgarffiau, beltiau a gemwaith. Derbynnir gleiniau (beads) ac unrhyw emwaith hefyd sydd wedi torri. Gofynnwn yn garedig i chi ddod â’r eitemau wedi eu didoli’n barod h.y. gemwaith mewn un bag a sgarffiau mewn bag arall a.y.b. Os yw’r gemwaith yn fach iawn dylid eu rhoi mewn bagiau unigol os gwelwch yn dda. Mae llawer iawn o eitemau wedi cyrraedd y Ganolfan yn barod, ac rwy’n siŵr fydd y prosiect yma eto'r un mor llwyddiannus â’r bagiau.
 • Annog y clybiau cerdded o wahanol ardaloedd i gysylltu â'i gilydd er mwyn dod i adnabod Cymru a’u cyd aelodau yn well.
 • Cydweithio gydag asiantaethau a darparwyr Iechyd a Gofal i godi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd cyfathrebu drwy’r Gymraeg.
Cliciwch "Cystadlaethau a digwyddiadau" ar y chwith  i ddarllen mwy am y canlynol:
 • Cystadleuaeth cynllunio cerdyn Nadolig 2015 - dyddiad cau 5 Rhagfyr.
 • Taflen Weithgareddau’r Mudiad
 • Manylion Cwis Hwyl Cenedlaethol 14 Tachwedd 2014
 • Ffurflen Gofrestru Ffair Aeaf - dyddiad cau 10 Hydref.
 • Rheolau Sioe Llanelwedd 2015
Mae’r tâl aelodaeth eleni yn £16.00.
Gellir archebu eich Cardiau Nadolig/dyddiaduron drwy gysylltu gyda’r Ganolfan Genedlaethol mor fuan â phosibl.
Gofynnir i’r canghennau a’r Clybiau  gasglu ‘Y Wawr’ ar  Medi 1af, Tachwedd 1af, Mawrth 1af, Mai 1af.

APIAU NEWYDD I HELPU PLANT I DDYSGU DARLLEN YN Y GYMRAEGAPIAU MAGI ANN

magi ann

Mae Menter Iaith Sir y Fflint yn cyflwyno 4 ap newydd sbon i helpu plant i ddysgu darllen trwy gyfrwng y Gymraeg. Mi fydd yn adnodd gwych i blant sydd eisoes yn siarad Cymraeg, i blant sy’n dysgu Cymraeg, a hefyd i rieni ac athrawon di-Gymraeg.

Magi Ann oedd hoff ddoli merch fach o’r enw Mena Evans. Ar ôl tyfu fyny, cafodd Mena waith fel athrawes yn Ysgol Gwenffrwd, Treffynnon. Er mwyn helpu’r plant bach i ddysgu darllen, aeth ati i ysgrifennu llyfrau Magi Ann a’i ffrindiau.

Mae cenedlaethau o blant ardal Clwyd (a thu hwnt) wedi dysgu darllen gyda’r llyfrau bach du a gwyn hoffus, ac ar ôl denu nawdd Cynllun Datblygu Gwledig 2007-2013,Cronfa Glyndŵr a Chymdeithas Wil Bryan mae Menter Iaith Sir y Fflint wedi diweddaru straeon Magi Ann, Pero, Tedi, Doli a Dicw gan eu cyflwyno mewn lliw ac wedi animeiddio am y tro cyntaf ar ffurf apiau.

Gall blant ddarllen y storïau ar eu pennau eu hunain, neu wrando ar leisiau yn adrodd y straeon. Mae’r apiau hefyd yn gymorth mawr i rieni di-Gymraeg neu rheiny sy’n dysgu’r Gymraeg, gan fod modd tapio botwm i weld cyfieithiad o’r brawddegau, neu dapio ar eiriau unigol i glywed sut i ynganu geiriau penodol. Mae jig-sos, gemau geiriau a thudalennau lliwio Magi Ann hefyd ar gael ar yr apiau.

Cyn diwedd yr wythnos bydd 4 ap Magi Ann ar gael am ddim i holl blant Cymru. Un wedi anelu at ddisgyblion mewn ysgolion cyfrwng Saesneg (gyda 12 stori syml), a 3 ap (gyda 26 stori syml) ar gyfer plant mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg.

Mae’r ap cyntaf ar gael i’w lawr lwytho o’r AppStore ac o’r PlayStore, fel y gall unrhyw un eu lawr lwytho AM DDIM i’w ffon glyfar neu dabled, ar blatfform IOS ac Android. Bydd gweddill yr apiau ar gael yn AppStore a PlayStore o fewn yr wythnos nesaf. Bydd yr holl apiau ar gael yn fuan yn y Cornel Plant ar wefan www.addysggymraegsiryfflint.co.uk/ www.welsheducationflintshire.co.uk .

Mae hwn yn wefan newydd sydd wedi ei greu gan Fenter Iaith Sir y Fflint i farchnata addysg Gymraeg yn y fro, gan nodi tips a chyngor i rieni ar sut i drosglwyddo’r Gymraeg yn y cartref, ac astudiaethau achos gan deuluoedd sydd eisoes wedi dewis addysg Gymraeg yn llwyddiannus i’w plant.

Nos Iau, Tachwedd yr 20fed, cynhaliwyd Parti Lansio Apiau Magi Ann yn Llyfrgell yr Wyddgrug, gyda’r ystafell dan ei sang o rieni, plant ac athrawon o ar draws Sir y Fflint. 

Meddai Rhian Davies, Swyddog Cyfathrebu Menter Iaith Sir y Fflint, “Rydym mor falch i allu lansio’r adnodd gwych yma a fydd yn gymorth i blant, teuluoedd ac ysgolion i annog plant i ddarllen trwy gyfrwng y Gymraeg. Hoffem fynegi ein diolch i Athrawon Ymgynghorol Y Gymraeg Sir Ddinbych am ganiatâd i ddatblygu’r llyfrau, a hefyd, diolch arbennig i awdures y llyfrau gwreiddiol, Mena Evans am eu holl waith caled ar y prosiect. Heb eu dychymig lliwgar hi, fyddai’r prosiect erioed wedi gweld golau dydd.”

Ychwanegodd, “Rydym yn hynod ddiolchgar i’r holl wirfoddolwyr sydd wedi rhoi o’u hamser i recordio’r troslais ar gyfer yr apiau, ac i bawb sydd wedi bod yn gweithio ar y prosiect i ddod a Magi Ann i’r unfed ganrif ar hugain. Mae Magi Ann wedi gweithio’i ffordd i mewn i galonnau pawb sydd wedi bod ynghlwm â’r prosiect, a gobeithiwn y bydd Magi Ann yn gwneud ffrindiau newydd gyda theuluoedd a phlant ar draws Sir y Fflint ac ar hyd ac ar led Cymru yn sgil y prosiect yma.”

Dilynwch Magi Ann ar Twitter @ApMagiAnn ac ar Facebook, www.facebook.com/apmagiann i gael gwybod am y datblygiadau diweddaraf.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Menter Iaith Sir y Fflint ar 01352 744040 neu e-bostiwch rhian@menteriaithsiryfflint.co.uk.

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

 

Diwrnod Shwmae Sumae

shwmae

Cafwyd bore coffi yng Nghanolfan Merched y Wawr i ddathlu Diwrnod Shwmae Sumae a cynhaliwyd digwyddiadau mewn amryw o ganghennau a rhanbarthau.

shwmae Canolfan Merched y WawrBore coffi yng Nghanolfan Merched y Wawr, Aberystwyth.
lLANDDAROG SHWMAE SUMAE

Noson Goffi Cangen Merched Y Wawr LLanddarog yng nghwmni Sian Thomas ar ddiwrnod Shwmae Sumae.

 

y dE DDWYRAIN CACENNAU SUMAEBu rhanbarth y De Ddwyrain yn dathlu diwrnod Sumae Shwmae gyda Menter Iaith Bro Morgannwg
shwmae sumaeAelodau'r Is-Bwyllgor Cyllid Cenedlaethol Merched y Wawr
shwmae iaithAelodau'r Is-Bwyllgor Iaith a Gofal Cenedlaethol Merched y Wawr

Fideo Hyrwyddo Merched y Wawr

http://www.youtube.com/watch?v=nqna5jGgkbA&feature=youtube_gdata_player Cliciwch ar yr hyperddolen i'w wylio.

YN EISIAU - Is-Olygydd ar gyfer cylchgrawn Y Wawr 

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cydweithio’n agos gyda’r Golygydd, Wendy Lloyd Jones, sydd wrth y llyw o Hydref 2014 - 2017. Cliciwch yma i ddarllen mwy ...

Clybiau Gwawr

Gwefan Clybiau Gwawr - cliciwch yma ...

Pwerwyd gan Overseer, Cynlluniwyd gan Telem@ a chymorth Netring.