Mudiad Cenedlaethol i Ferched Cymru

Croeso i'n gwefan....

calon
Dyma’n nôd, yn syml ddigon -
“Ategolion at y Galon”
  Mwclis, sgarffie,
  Broits a beltie,
Cliriwch ddrorie, - Rhowch yn Rhadlon.
   Gaynor Roberts, Cangen Mawddwy

 

Bydd CALON a’r lythyren C yn bwysig dros y ddwy flynedd nesaf gan fod Meryl Davies, Llywydd Cenedlaethol wedi dewis cefnogi Sefydliad y Galon Cymru yn ystod ei Llywyddiaeth.  Mae Sefydliad y Galon yn weithgar iawn yn ariannu ymchwil nyrsys arbenigol, yn ariannu diffibrilwyr lle mae’r angen, ac yn cynhyrchu pamffledi gwybodaeth ddwyieithog.
 • Codi ymwybyddiaeth o beryglon clefyd y galon, yn enwedig ymysg merched
 • Gofyn i bob cangen gynnal o leia’ un noson o hyfforddiant cymorth cyntaf a sgiliau achub bywyd
 • Holi yn eich ardal ble mae yna ddiffib yn barod, cofnodi’r lleoliad a chasglu’r wybodaeth fesul rhanbarth
 • I godi arian at yr elusen byddwn yn casglu Ategolion at y Galon a chesglir cyfareddwyr, menig, sgarffiau, beltiau a gemwaith. Derbynnir gleiniau (beads) ac unrhyw emwaith hefyd sydd wedi torri. Gofynnwn yn garedig i chi ddod â’r eitemau wedi eu didoli’n barod h.y. gemwaith mewn un bag a sgarffiau mewn bag arall a.y.b. Os yw’r gemwaith yn fach iawn dylid eu rhoi mewn bagiau unigol os gwelwch yn dda. Mae llawer iawn o eitemau wedi cyrraedd y Ganolfan yn barod, ac rwy’n siŵr fydd y prosiect yma eto'r un mor llwyddiannus â’r bagiau.
 • Annog y clybiau cerdded o wahanol ardaloedd i gysylltu â'i gilydd er mwyn dod i adnabod Cymru a’u cyd aelodau yn well.
 • Cydweithio gydag asiantaethau a darparwyr Iechyd a Gofal i godi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd cyfathrebu drwy’r Gymraeg.
Cliciwch "Cystadlaethau a digwyddiadau" ar y chwith  i ddarllen mwy am y canlynol:
 • Cystadleuaeth cynllunio cerdyn Nadolig 2015 - dyddiad cau 5 Rhagfyr.
 • Taflen Weithgareddau’r Mudiad
 • Manylion Cwis Hwyl Cenedlaethol 14 Tachwedd 2014
 • Ffurflen Gofrestru Ffair Aeaf - dyddiad cau 10 Hydref.
 • Rheolau Sioe Llanelwedd 2015
Mae’r tâl aelodaeth eleni yn £16.00.
Gellir archebu eich Cardiau Nadolig/dyddiaduron drwy gysylltu gyda’r Ganolfan Genedlaethol mor fuan â phosibl.
Gofynnir i’r canghennau a’r Clybiau  gasglu ‘Y Wawr’ ar  Medi 1af, Tachwedd 1af, Mawrth 1af, Mai 1af.

Diwrnod Shwmae Sumae

shwmae

shwmae Canolfan Merched y Wawr

Dathlu Diwrnod Shwmae Sumae yng Nghanolfan Merched y Wawr, Aberystwyth bore Mercher 15 Hydref.

shwmae sumae

shwmae iaith

Penwythnos Preswyl Llanbedr Pont Steffan Medi 2014

epynt

 

 

Euros Lewis yn annerch yr aelodau ar Fynydd Epynt

penwythnos preswyl (wiber)

 

 

Côr y Wiber a fu'n diddanu nos Wener

penwythnos preswyl (meinir heulyn)

 

 

Hanes fy mywyd drwy gyfrwng fy nillad - Meinir Heulyn

Penwythnos Preswyl (deuawd ddoniol)

 

 

Deuawd ddoniol Clwb Ffermwyr Ifanc Dyffryn Cothi

Penwythnos Preswyl (bois ar wasgar)

 

 

Adloniant nos Wener yng nghwmni Bois ar Wasgar

Medrwch weld gweddill lluniau'r Penwythnos Preswyl drwy gopio'r ddolen - https://www.flickr.com/photos/merchedywawr/

Fideo Hyrwyddo Merched y Wawr

http://www.youtube.com/watch?v=nqna5jGgkbA&feature=youtube_gdata_player Cliciwch ar yr hyperddolen i'w wylio.

Nwyddau Merched y Wawr

Cliciwch yma i lawrlwytho rhestr nwyddau Merched y Wawr. Cysylltwch â'r Ganolfan Genedlaethol neu'r Swyddogion Datblygu os hoffech archebu.

YN EISIAU - Is-Olygydd ar gyfer cylchgrawn Y Wawr 

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cydweithio’n agos gyda’r Golygydd, Wendy Lloyd Jones, sydd wrth y llyw o Hydref 2014 - 2017. Cliciwch yma i ddarllen mwy ...

Clybiau Gwawr

Gwefan Clybiau Gwawr - cliciwch yma ...

Pwerwyd gan Overseer, Cynlluniwyd gan Telem@ a chymorth Netring.