Mudiad Cenedlaethol i Ferched Cymru

Croeso i'n gwefan....

cinio'r de 2014 1

Gill Griffiths yng nghwmni tair cyn-lywydd Cenedlaethol , Nan Lewis, Valerie James a Glenys Thomas

Cynhaliwyd cinio llywydd yn y de ar ddydd Sadwrn 29 Mawrth 2014 yng Ngwesty Parc y Stradey, Llanelli yng nghwmni'r Llywydd Cenedlaethol Gill Griffiths. John Ogwen a Maureen Rhys fu'n diddanu'r 300 o aelodau, ac enillwyd tarian cynnydd aelodaeth Tegwen Morris gan Glwb Gwawr Angylion Aber.

cinio'r de 2014 2

cinio'r de 2014 3

cinio'r de 2014 4

cinio'r de 2014 6

Cancr yr Wygelloedd: Merched y Wawr yn noddi taflen wybodaeth Gymraeg

Bu nifer o aelodau Merched y Wawr ar daith Feiciau Noddedig  yn 2012 i godi arian at Ymchwil Cancr yr Wygelloedd. Roedd y  daith yma yn olrhain Eisteddfodau'r Urdd gan fynd o safle 2011 i 2013, ymlaen i 2010 ac yna 2014 ac yn gorffen yn 2012!!! Ar y diwrnod cyntaf, beiciwyd o Abertawe i Gaerfyrddin, yna Caerfyrddin i Lanbedr Pont Steffan, Llanbedr Pont Steffan i Aberystwyth, Aberystwyth i Ddolgellau, ac ar y diwrnod olaf beiciwyd o Ddolgellau i Lynllifon.

Criw o Ddwyfor gafodd y syniad am y daith sef Einir Wyn, Meryl Davies a Elsie Roberts.  Ymunodd eraill â nhw ar y daith gan gynnwys Bethan Gwanas, Mererid Jones,Llywydd Cenedlaethol 2012 a Tegwen Morris, Cyfarwyddwr Cenedlaethol. John  Price o Fachynlleth gyrrodd  y fan gymorth gydol y daith. 

Diolch i’r holl aelodau a ffrindiau am bob cefnogaeth a nawdd sydd wedi galluogi’r daflen hon gael ei chyhoeddi.

taflen

Merched y Wawr yn dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Gwragedd yng Ngwesty'r Emlyn

cne 4

Bu nifer o aelodau yn dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Gwragedd yng Ngwesty Emlyn, Castell Newydd Emlyn Dydd Mawrth, 25 Mawrth 2014.

cne 2

cne 5

Yn ystod y bore cafwyd dwy sesiwn - "Agweddau ar ffasiwn" gyda Huw Rees, a bu Lilwen Thomas yn dangos ei doniau gosod blodau. Yn y prynhawn cafwyd sesiwn 'colur a llawer iawn mwy' gyda Debbie Adams, a bu Nerys Howell yn sôn am ei phrofiadau ym maes bwyd a sesiwn blasu a chwis.

dathlu 1

Diolch i Wen Cymru a Llywodraeth Cenedlaethol Cymru am noddi'r diwrnod. 

cne 3

Merched y Wawr yn dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Gwragedd gyda chasgliad o'r dwylo sy'n dweud cyfrolau ..

Cwrs Crefft y De 2014

Cynhaliwyd Cwrs Crefft y De yng Ngwesty’r Hydd Gwyn, Llandeilo, Dydd Sadwrn, 15 Mawrth 2014. Diolch i Wen Cymru am nawdd i gynorthwyo gyda chostau'r diwrnod.

cwrs crefft y de 2

Gweithdy cyfrwng cymysg - yr aelodau gyda'r tiwtoriaid Esyllt Jones a Monica Evans.

cwrs crefft y de

Esiamplau o waith y gweithdy cyfrwng cymysg

cwrs crefft y de 3

Aeres James, gyda criw y prynhawn a fu'n gwneud blodau crosio.

cwrs crefft y de 4

Eiry Ladd Lewis gyda criw y prynhawn a fu'n gwneud blodau ffelt.

cwrs crefft y de 5

Cwrs Gemwaith gyda'r tiwtor Bethan Frost.

cwrs crefft y de 6

Yr aelodau a fu'n gwneud blodau Eisin Siwgr gyda'r tiwtor Ann Davies a'r llywydd Gill Griffiths.

 

Cinio Llywydd y Gogledd 2014

cinio gogledd 2014 1

Cynhaliwyd Cinio'r Llywydd yn y Gogledd ddydd Sadwrn 8 Mawrth yng Ngwesty'r Celt, Caernarfon. Rhian Morgan oedd y wraig wadd, ac enillwyd y wobr am gynnydd aelodaeth gan gangen Llannerch-y-medd, Rhanbarth Môn.

cinio gogledd 2014 4

cinio gogledd 2014 6

 

cinio gogledd 2014 2

cinio gogledd 2014 3

Y Wawr

crynoddisg wawr

Fe fydd Mawrth y 1af yn ddiwrnod hanesyddol gyda Merched y Wawr yn cymryd cam pellach yn natblygiad hanes ein cylchgrawn “Y Wawr”.

Mae’r Is-bwyllgor Iaith a Gofal yn gyfrifol am dapio’r Wawr ers blynyddoedd, ac mae’r tapiau a’r cryno ddisgiau  yn cael eu dosbarthu trwy gynllun llyfrau llafar ar draws Cymru.  Y tro yma aelodau gweithgar o ranbarth Ceredigion sydd wedi bod wrthi yn recordio ynghyd â Gill Griffiths ein Llywydd Cenedlaethol.

Mae yna nifer o bobl o fewn ein cymuned sy'n rhannol ddall, sydd ag anawsterau darllen ac sy'n wirioneddol fwynhau gwrando ar recordiadau megis papurau bro, llyfrau a chylchgronau megis "Y Wawr". Mae yn ffordd o sicrhau elfen o Gymreictod hefyd  yng nghartrefi preswyl i'r henoed.

Meddyliwyd y byddai’n fuddiol hyrwyddo'r gwasanaeth ac annog pobl yn y gymuned i ddefnyddio'r tapiau/disgiau.  Penderfynwyd dosbarthu cryno ddisg o'r Wawr gyda pobi o’r cylchgrawn a gofyn i bob aelod roi disg i rywun sydd ei angen neu i gartref henoed, neu yn wir i nyrs gymunedol sy'n ymweld â chleifion bregus yn eu cartrefi. Gobeithio y bydd modd i lawer iawn mwy cael yr adnodd yma yng nghludwch eu cartrefi. Nodwyd y byddai hyn yn helpu i godi ymwybyddiaeth o'r gwasanaeth a hefyd yn codi proffil ein cylchgrawn.

Rydym yn y gorffennol wedi bod yn gyfrifol am drosi nifer o lyfrau Cymraeg i'r braille a gwelwn hwn fel gwasanaeth bellach i bobl o fewn ein cymuned.

Mae'r Wawr yn gylchgrawn sy'n cynnwys nifer o erthyglau difyr sy'n ymwneud ag ystod eang o bynciau yn cynnwys coginio, teithio, materion y Mudiad, dysgwyr, pobl o ddiddordeb ac iechyd. 

Y Wawr" yw cylchgrawn mudiad Merched y Wawr.  Mae pedwar rhifyn yn cael ei gyhoeddi bob blwyddyn a'r llynedd bûm yn dathlu'r 175 rhifyn.  Mae cylchrediad pob rhifyn dros 6500 o gopïau gan gynnwys copi i bob un o'n haelodau a gwerthiant mewn siopau Cymraeg a Gwyliau Cenedlaethol.

Hefyd ar Fawrth y 1af fe fydd “Y Wawr” ar gael o “Ap Cylchgronau Cymru” ac fe fydd modd i bobl ei brynu o bob rhan o’r byd.  Mae hyn yn rhan o ddatblygiad cyffrous gyda Chyngor Llyfrau Cymru.

Am fwy o fanylion cysylltwch gyda Swyddfa Merched y Wawr 01970 611 661

swyddfa@merchedywawr.com

Gallwch hefyd gysylltu gyda Linda Williams - Llyfrau Llafar Cymru - 01267 238 225

Nwyddau Merched y Wawr

Cliciwch yma i lawrlwytho rhestr nwyddau Merched y Wawr. Cysylltwch â'r Ganolfan Genedlaethol neu'r Swyddogion Datblygu os hoffech archebu.

Cwrs Crefft y Gogledd

Cynhaliwyd cwrs crefft y gogledd ar ddydd Sadwrn 18 Ionawr ym Mhlas Isaf, Corwen. Diolch i Hywel Evans am yr hawl i ddefnyddio'r tri llun isod.

clytwaith

Dyma lun o Mim Roberts, tiwtor, ynghyd â'r aelodau a fu ar y cwrs clytwaith

gwneud broets

Uchod, gwelir llun Llinos Roberts a Mary Mars Lloyd, tiwtoriad, ynghyd â'r aelodau a fu'n gwneud broets

gwneud cardiau

Dyma lun o Glenys Williams, tiwtor a'r aelodau a fu'n gwneud cardiau

CystadlaethauGŵyl Haf - 17 Mai  2014 - Siaradwraig Wadd – Betsan Powys

Prif gystadleuaeth y dydd i aelodau Merched y Wawr - Ysgrifennu stori neu gyfres o straeon ar gyfer dysgwyr (nid dechreuwyr)   - Dyddiad cau - MAWRTH 1af.

Adloniant:(Dyddiad cau  - Mai 1af)- 1. Cyflwyniad – “Merched” Canu, Adrodd neu gyfuniad; 2. Sgets yn seiliedig ar Ddrama, Dysgwyr a Daioni (neu un o’r uchod). Un tîm o bob rhanbarth ar gyfer y ddwy gystadleuaeth (Gellir uno canghennau a chlybiau os dymunir).

Crefft –(cofrestru ar y diwrnod)- 1. Llusern unrhyw gyfrwng; 2. Clustog unrhyw gyfrwng; 3. “Dathliad Aur” (er mwyn cael syniad o nwydd newydd e.e. ffedog aur, llwy garu, carden newydd ayyb). 

Coginio -(cofrestru ar y diwrnod) - 4 Teisen Gwpan addurnedig (y blas a'r addurn yn cyfrif).

Stori Feicro-  (dyddiad cau - Mai 1af) - “Casglu” gan gynnwys llun.

‘Pwy sy’n gwisgo’r trowsus?’

A oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan mewn rhaglen arbennig i gofio canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf ar S4C? Mae cwmni teledu Apollo (rhan o grŵp Boom Pictures Cymru) yn cynhyrchu rhaglen bydd yn canolbwyntio ar rôl merched yn ystod y Rhyfel Mawr, boed adref ar y tir neu’r ffatrioedd neu ar faes y gad. Rydym yn chwilio am ferched sydd â straeon diddorol i adrodd am eu hen neiniau neu hen fodrybedd a aeth i weithio yn ystod y Rhyfel. Os oes gennych ddiddordeb, neu am fwy o fanylion, cysylltwch â Hanna Lewis ar 02920 671 527 neu hanna.lewis@boompicturescymru.co.uk. Diolch.

Cystadleuaeth Drama 2014

drama

 
  

Cystadlaethau'r Dysgwyr yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Mae’r Eisteddfod wedi cyhoeddi datganiad am y llyfryn ‘Beth Amdani’, sy’n cynnwys manylion am y cystadlaethau i ddysgwyr yn yr Eisteddfod Genedlaethol.  Am y tro cyntaf eleni, mae’r llyfryn yn cynnwys manylion a ffurflen gais cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn, un o’r cyfleoedd mwybod modd dysgu Cymraeg a gwneud cyfraniad gwerthfawr i fywyd ein cymunedau Cymraeg. 

Gweler y linc isod.

http://www.eisteddfod.org.uk/cymraeg/2014/Newyddion-2014/?request=10526

YN EISIAU - Is-Olygydd ar gyfer cylchgrawn Y Wawr i gychwyn ar Rifyn 184

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cydweithio’n agos gyda’r Golygydd, Wendy Lloyd Jones, sydd wrth y llyw o Hydref 2014 - 2017. Cliciwch yma i ddarllen mwy ...

Clybiau Gwawr

Gwefan Clybiau Gwawr - cliciwch yma ...

Pwerwyd gan Overseer, Cynlluniwyd gan Telem@ a chymorth Netring.