Mudiad Cenedlaethol i Ferched Cymru

Croeso i'n gwefan....

Canlyniadau'r Cwis Hwyl

Llongyfarchiadau mawr i gangen Llanuwchllyn, Meirionnydd ar gipio y wobr gyntaf yn ein cwis hwyl eleni, ac i Gangen Bro Ddyfi, Maldwyn Powys am ddod yn ail, a Changen Y Bontfaen, Y De-Ddwyrain am ddod yn drydydd.

I weld y canlyniadau'n llawn cliciwch yma ...

Gwibdaith y Clybiau Gwawr i Caerdydd

clybiau gwawr lion king

Cant o  Gatwadau a Llawer Iawn Mwy…

Eleni yn y Ffair Aeaf yn Llanelwedd a gynhelir ar y 1af a’r 2il o Ragfyr fe fydd yna arddangosfa fendigedig o grefftau a chatwadau.  Fe fydd y Ffair yn dathlu pum mlynedd ar hugain a bydd dros ddau gant o eitemau i dair cystadleuaeth yn gwibio eu ffordd o bob pegwn o Gymru gan aelodau Merched y Wawr.

Fe fydd gennym dros 100 o aelodau yn cystadlu yn y gystadleuaeth "Catwad" neu Siytni a hefyd dros gant yn cystadlu ar y ddwy eitem grefft sef anrheg i blentyn a llusern unrhyw gyfrwng.  Byddwn hefyd yn lawnsio llyfr "Enwau Caeau a Mwy" am 2 o'r gloch ar brynhawn Llun y Ffair ac yn cydweithio gyda Llyfrgell Genedlaethol Cymru i gasglu gwybodaeth i Gasgliad y Werin ynghyd a chynllun Cynefin. 

Bydd cyfle yn y Ffair Aeaf hefyd i wybod mwy am ymgyrch y Llywodraeth "Pethau Bychain" sy'n gofyn i ni wneud y pethau bychain fel cyfarch pawb yn Gymraeg neu ofyn am wasanaeth Cymraeg gan y banciau.  Bydd cyfle hefyd i brynu cardiau Nadolig a rhai anrhegion.

Bydd gennym ddiod dymhorol a chroeso cynnes yn eich disgwyl yn neuadd Clwyd Morgannwg - dewch yn llu i gael gweld gwledd o gystadlu ac i fwynhau cymdeithasu.

caeau a mwy 1

calon
Dyma’n nôd, yn syml ddigon -
“Ategolion at y Galon”
  Mwclis, sgarffie,
  Broits a beltie,
Cliriwch ddrorie, - Rhowch yn Rhadlon.
   Gaynor Roberts, Cangen Mawddwy

 

Bydd CALON a’r lythyren C yn bwysig dros y ddwy flynedd nesaf gan fod Meryl Davies, Llywydd Cenedlaethol wedi dewis cefnogi Sefydliad y Galon Cymru yn ystod ei Llywyddiaeth.  Mae Sefydliad y Galon yn weithgar iawn yn ariannu ymchwil nyrsys arbenigol, yn ariannu diffibrilwyr lle mae’r angen, ac yn cynhyrchu pamffledi gwybodaeth ddwyieithog.
 • Codi ymwybyddiaeth o beryglon clefyd y galon, yn enwedig ymysg merched
 • Gofyn i bob cangen gynnal o leia’ un noson o hyfforddiant cymorth cyntaf a sgiliau achub bywyd
 • Holi yn eich ardal ble mae yna ddiffib yn barod, cofnodi’r lleoliad a chasglu’r wybodaeth fesul rhanbarth
 • I godi arian at yr elusen byddwn yn casglu Ategolion at y Galon a chesglir cyfareddwyr, menig, sgarffiau, beltiau a gemwaith. Derbynnir gleiniau (beads) ac unrhyw emwaith hefyd sydd wedi torri. Gofynnwn yn garedig i chi ddod â’r eitemau wedi eu didoli’n barod h.y. gemwaith mewn un bag a sgarffiau mewn bag arall a.y.b. Os yw’r gemwaith yn fach iawn dylid eu rhoi mewn bagiau unigol os gwelwch yn dda. Mae llawer iawn o eitemau wedi cyrraedd y Ganolfan yn barod, ac rwy’n siŵr fydd y prosiect yma eto'r un mor llwyddiannus â’r bagiau.
 • Annog y clybiau cerdded o wahanol ardaloedd i gysylltu â'i gilydd er mwyn dod i adnabod Cymru a’u cyd aelodau yn well.
 • Cydweithio gydag asiantaethau a darparwyr Iechyd a Gofal i godi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd cyfathrebu drwy’r Gymraeg.
Cliciwch "Cystadlaethau a digwyddiadau" ar y chwith  i ddarllen mwy am y canlynol:
 • Cystadleuaeth cynllunio cerdyn Nadolig 2015 - dyddiad cau 5 Rhagfyr.
 • Taflen Weithgareddau’r Mudiad
 • Manylion Cwis Hwyl Cenedlaethol 14 Tachwedd 2014
 • Ffurflen Gofrestru Ffair Aeaf - dyddiad cau 10 Hydref.
 • Rheolau Sioe Llanelwedd 2015
Mae’r tâl aelodaeth eleni yn £16.00.
Gellir archebu eich Cardiau Nadolig/dyddiaduron drwy gysylltu gyda’r Ganolfan Genedlaethol mor fuan â phosibl.
Gofynnir i’r canghennau a’r Clybiau  gasglu ‘Y Wawr’ ar  Medi 1af, Tachwedd 1af, Mawrth 1af, Mai 1af.

Diwrnod Shwmae Sumae

shwmae

Cafwyd bore coffi yng Nghanolfan Merched y Wawr i ddathlu Diwrnod Shwmae Sumae a cynhaliwyd digwyddiadau mewn amryw o ganghennau a rhanbarthau.

shwmae Canolfan Merched y WawrBore coffi yng Nghanolfan Merched y Wawr, Aberystwyth.
lLANDDAROG SHWMAE SUMAE

Noson Goffi Cangen Merched Y Wawr LLanddarog yng nghwmni Sian Thomas ar ddiwrnod Shwmae Sumae.

 

y dE DDWYRAIN CACENNAU SUMAEBu rhanbarth y De Ddwyrain yn dathlu diwrnod Sumae Shwmae gyda Menter Iaith Bro Morgannwg
shwmae sumaeAelodau'r Is-Bwyllgor Cyllid Cenedlaethol Merched y Wawr
shwmae iaithAelodau'r Is-Bwyllgor Iaith a Gofal Cenedlaethol Merched y Wawr

Fideo Hyrwyddo Merched y Wawr

http://www.youtube.com/watch?v=nqna5jGgkbA&feature=youtube_gdata_player Cliciwch ar yr hyperddolen i'w wylio.

YN EISIAU - Is-Olygydd ar gyfer cylchgrawn Y Wawr 

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cydweithio’n agos gyda’r Golygydd, Wendy Lloyd Jones, sydd wrth y llyw o Hydref 2014 - 2017. Cliciwch yma i ddarllen mwy ...

Clybiau Gwawr

Gwefan Clybiau Gwawr - cliciwch yma ...

Pwerwyd gan Overseer, Cynlluniwyd gan Telem@ a chymorth Netring.